Potápačský kurz - Potápač s troma hviezdami CMAS P***

Charakteristika:

Vedúci potápač schopný viesť skupinu potápačov.

Oprávnenie:

 • Potápať sa vo voľnej vode s držiteľmi všetkých kvalifikačných stupňov.
 • Doprevádzať držiteľa kvalifikácie Základy prístrojového potápania vo voľnej vode do hĺbky max. 12 m.
 • Doprevádzať držiteľa kvalifikácie CMAS P* pri potápaní vo voľnej vode do hĺbok cez 20 m.
 • Vykonávať funkciu vedúceho potápača.
 • Pomáhať s dozorom nad účastníkmi potápačského výcviku (nesmie však hodnotiť vedomosti či schopnosti cvičencov, ani ich týmto vedomostiam učiť).
 • Zúčastniť sa vybraných špeciálnych kurzov.

Vstupné požiadavky:

 • Minimálny vek 18 rokov.
 • Uchádzač musí byť držiteľom kvalifikačného stupňa P**, alebo potápačskej kvalifikácie iného systému určenej ZPS.
 • Musí absolvovať doplňujúce kurzy potápania:
  • Kurz prvej pomoci KPR a podávania kyslíka
  • Kurz obsluhy prenosných vysokotlakových kompresorov
  • Zásady vedenia malého plavidla na mori
  • Potápanie v suchom obleku
 • Uchádzač musí doložiť svoje skúsenosti z potápania:
  • v noci,
  • za zníženej viditeľnosti (menej než 2 m),
  • do veľkých hĺbok (cez 30 m),
  • spojené s navigáciou pod vodou.

Požiadavky k získaniu kvalifikačného stupňa:

Vedomosti:
Uchádzač získa dôkladné vedomosti o všetkom, čo je požadované na kvalifikačný stupeň CMAS P** a to aj pre potápanie do veľkých hĺbok a ďalšie vedomosti:

 • o oprávneniach držiteľov kvalifikácií Základy prístrojového potápania, Potápač Junior, potápač CMAS P* a potápač CMAS P**,
 • o výbere miesta pre potápanie skupiny podľa mapy, prílivových tabuliek, poveternostných podmienok, flóry, fauny a pod.,
 • o posudzovaní a výbere potápačov pre vytvorenie dvojíc,
 • o základoch plavby s malým plavidlom na mori s ohľadom na potápanie,
 • o zásadách obsluhy vysokotlakového kompresora,
 • o správnom použití dekompresných tabuliek,
 • o právnej zodpovednosti potápačov,
 • o zásadách poskytovania prvej pomoci vrátane podávania kyslíka.

Zručnosti:
Okrem schopností vyžadovaných pre kvalifikačný stupeň P** bude uchádzač schopný:

 • riadne naplánovať ponor skupiny potápačov z brehu i z plavidla,
 • ovládať malé plavidlo s prihliadnutím na poveternostnú situáciu, pobrežnú navigáciu, slapové javy,
 • vyriešiť vzniknutú krízovú situáciu, zachrániť seba i partnera zo stredných hĺbok,
 • poskytnúť prvú pomoc (KPR) vrátane podávania kyslíka.

Povinné disciplíny:
Okrem požadovaných vedomostí a absolvovaní špeciálnych kurzov musí uchádzač preukázať schopnosť správne vykonať nasledujúce disciplíny:

 • Ponoriť sa zo základným výstrojom a vyniesť značku z hĺbky 10m.
 • Preplávať s ABC vzdialenosť 100 m na hladine v časovom limite do 2 min., následne sa ponoriť na 20 sek., vynoriť sa najdlhšie na 10 sek. pobyt na hladine a ponor do hĺbky 3 m. Posledný ponor je spojený s vynesením figuranta alebo makety topiaceho sa o váhe 1,5 kg a jeho transport po hladine na vzdialenosť 50 m.
 • Preplávanie vzdialenosti 1000 m na hladine v kompletnom výstroji.
 • Vynesenie partnera zo strednej hĺbky pomocou kompenzátora vztlaku a jeho transport po hladine na vzdialenosť 50 m.
 • Doplávať pod hladinou na určené miesto bez použitia kompasu na vzdialenosť do 40 m.
 • Odčítať azimut zadaného cieľa vo vzdialenosti 50 m, v kompletnom výstroji sa zanoriť a pod vodou bez vynorenia doplávať k tomuto cieľu s toleranciou plus – mínus 2,5 m.
 • Práca s lanom a viazanie uzlov pod vodou.
 • Premiestnenie, alebo vyzdvihnutie predmetu o hmotnosti 5-10 kg pomocou zdvíhacieho vaku.
 • Použitie máp pri výbere miesta pre potápanie, naplánovať ponor skupiny potápačov vzhľadom k ich schopnostiam.
 • Kompletné naplánovanie opakovaného ponoru skupiny potápačov vrátane plánu spotreby vzduchu, dekompresného postupu a plánu riešenia krízovej situácie.
 • Zorganizovanie záchrannej akcie pri strate potápača.
 • Predvedenie resuscitácie (KPR).
 • Predvedenie poskytovania kyslíka v rámci prvej pomoci.
 • Vyriešenie zadaných dekompresných príkladov.

Pravidelné disciplíny pod vodou (s výnimkou bodu 6.) musí uchádzač absolvovať v doprovode inštruktora s kvalifikáciou najmenej CMAS I**.

Do udelenia kvalifikácie CMAS P*** musí uchádzač uskutočniť najmenej 60 ponorov vo voľnej vode, z toho najmenej 30 v náročnejších podmienkach. Za takéto podmienky sa považujú:

 • viditeľnosť menšia ako 2 m,
 • prúd s rýchlosťou viac ako 0,25 m/s,
 • hĺbka cez 30 m.

Vedomosti uchádzača je možné preveriť v priebehu výcviku, alebo pri záverečných skúškach písomne alebo ústne. Výcvik vedie, hodnotenie vykonáva, kvalifikačný stupeň Potápač CMAS P*** udeľuje inštruktor s kvalifikáciou najmenej CMAS I**.

Kvalifikácia Potápač CMAS P***, oprávnenie jeho držiteľa a podmienky vedúce k jej získaniu plne zodpovedajú požiadavkám STN EÚ 14 153-3
Ďakujeme za podporu!
World Underwater Federation - Quality in diving