Potápačský kurz - Potápač s jednou hviezdou CMAS P*

Charakteristika:

Potápač spôsobilý bezpečne a správne používať úplný potápačský výstroj a vycvičený k potápaniu vo voľnej vode.

Oprávnenie:

 • Potápať sa vo voľnej vode s držiteľmi kvalifikácií Potápač CMAS P* alebo Potápač CMAS P** do hĺbky maximálne 20 m, v doprovode osoby s kvalifikáciou vedúceho potápača alebo inštruktora aj do hĺbok cez 20 m.
 • Uskutočňovať ponory, ktoré nevyžadujú dekompresné zastávky.
 • Potápať sa len za dobrých prírodných podmienok a s odpovedajúcim zabezpečením na hladine.
 • Zúčastniť sa vybraných špeciálnych kurzov.

Vstupné požiadavky:

 • Minimálny vek 14 rokov.
 • Preplávať na hladine 200 m bez základného výstroja alebo iných pomôcok.
 • Udržať sa 5 minút na hladine šliapaním vody alebo splývaním.

Požiadavky k získaniu kvalifikačného stupňa:

Vedomosti:
Uchádzač musí mať základné vedomosti:

 • o vzájomnom vzťahu objemu a tlaku a jeho účinku na organizmus a výstroj,
 • o anatómii a fyziológii človeka a o ich ovplyvnení pri pobyte pod vodou,
 • o príčinách, prejavoch a následkoch chorôb a úrazov spojených s potápaním a o ich prevencii,
 • o účele, funkcii a vlastnostiach potápačského výstroja použitého v kurze a o jeho správnom používaní,
 • o pravidlách bezpečného potápania,
 • o plánovaní ponorov do malých hĺbok,
 • o spôsoboch riešenia krízových situácií a o spôsoboch záchrany,
 • o používaní dekompresných tabuliek a potápačských počítačov pri jednoduchých aj opakovaných ponoroch,
 • o zásadách resuscitácie (KPR),
 • o používaní lekárničky a súpravy k poskytovaniu kyslíka

Zručnosti:
Uchádzač bude schopný:

 • skompletovať, použiť a ošetriť výstroj potápača použitú v kurze,
 • vyvážiť sa vo vode, vyrovnávať v priebehu ponoru tlak v telesných dutinách, kontrolovať svoju polohu,
 • bezpečne vstúpiť do vody a vystúpiť z vody, bezpečne a efektívne sa pohybovať pod vodou aj na hladine,
 • vyriešiť vzniknutú krízovú situáciu, zachrániť seba a poskytnúť pomoc aj partnerovi,
 • zúčastniť sa ponorov ako disciplinovaný člen potápačskej skupiny

Povinné disciplíny:
Uchádzač musí správne urobiť:

 • Prípravu, kompletizáciu a oblečenie potápačského výstroja.
 • Partnerskú kontrolu pred vstupom do vody.
 • Používanie signálov pod vodou a na hladine.
 • Vstup do vody skokom alebo pádom, preplávanie najmenej 200 m na hladine za použitia základného výstroja. Ponorenie so základným výstrojom a vytiahnutie ľahkého predmetu z hĺbky 3-5 m spojené s preplávaním celkovej vzdialenosti 10-15 m pod vodou.
 • Vstup do vody a výstup z vody za rôznych podmienok (pláž, strmý breh, čln a pod.), alebo pri simulácii týchto podmienok. Odloženie záťaže a dýchacieho prístroja na hladine.
 • Vyváženie na hladine i pod vodou pomocou kompenzátora vztlaku a riadený výstup pomocou kompenzátora vztlaku.
 • Vytiahnutie a opätovné rozdýchanie pľúcnej automatiky pod vodou.
 • Uchopenie stratenej pľúcnej automatiky pod vodou.
 • Odloženie, nasadenie a vyliatie masky pod vodou, dýchanie z pľúcnej automatiky pod vodou bez masky po dobu 1 minúty.
 • Po simulácii nedostatku vzduchu zahájiť s partnerom spoločné dýchanie z jedného prístroja a pri tejto činnosti sa vynoriť. Disciplínu je nutné urobiť opakovane, aby uchádzač preukázal schopnosti spoločného dýchania pri použití alternatívneho zdroja vzduchu, tak pri striedaní jednej pľúcnej automatiky.
 • Vynesenie partnera pomocou kompenzátora vztlaku a jeho transport po hladine na vzdialenosť 10 – 15 m (obaja potápači sú v kompletnom výstroji).
 • Odloženie a nasadenie záťaže pod vodou.
 • Preplávanie najmenej 200 m na hladine v kompletnom výstroji pri dýchaní pomocou dýchacej trubice.
 • Predvedenie resuscitácie.
 • Ošetrenie výstroja po ponorení.

Disciplíny pod bodmi 6.-11. urobí uchádzač vo voľnej vode v malej hĺbke. Tieto disciplíny musia byť vopred nacvičené v chránenom vodnom priestore.

Podmienkou udelenia kvalifikácie CMAS P* je absolvovanie najmenej 5 ponorov vo voľnej vode s inštruktorom, z toho minimálne prvé 3 ponory do malých hĺbok , zostávajúce najmenej 2 ponory do hĺbok 15 – 20 m. Za jeden deň je možné započítať najviac 3 ponory.

Vedomosti uchádzača sa preverujú v priebehu výcviku, alebo pri záverečných skúškach písomne alebo ústne a kvalifikačný stupeň Potápač s jednou hviezdou – CMAS P* potvrdzuje inštruktor s kvalifikáciou najmenej CMAS I**.

Kvalifikácia Potápač s jednou hviezdou – CMAS P*, oprávnenie jej držiteľa a podmienky vedúce k jej získaniu plne zodpovedajú požiadavkám STN EÚ 14153-2.
Ďakujeme za podporu!
World Underwater Federation - Quality in diving