Potápačský kurz - Potápač s dvoma hviezdami CMAS P**

Charakteristika:

Potápač s dvoma hviezdami je plne vycvičený potápač.

Oprávnenie:

 • Potápať sa vo voľnej vode s držiteľmi najmenej rovnakej kvalifikácie (potápač CMAS P**).
 • Potápať sa vo voľnej vode s držiteľmi kvalifikácie Potápač CMAS P* do hĺbky maximálne 20 m.
 • Ako zákonný zástupca, alebo nimi poverená osoba sa potápať vo voľnej vode s držiteľom kvalifikácie Potápač Junior do malých hĺbok.
 • Vykonávať funkciu istiaceho potápača, alebo navádzača.
 • Zúčastniť sa vybraných špeciálnych kurzov

Vstupné požiadavky:

 • Minimálny vek 15 rokov.
 • Uchádzač musí byť držiteľom kvalifikačného stupňa P*, alebo potápačskej kvalifikácie iného systému, určenej ZPS.
 • Absolvovanie doplňujúcich kurzov: Orientácia pod vodou, Vyhľadávanie a vyzdvihovanie, Nočné potápanie a Záchrana pri potápaní.

Požiadavky k získaniu kvalifikačného stupňa:

Vedomosti:
Uchádzač získa základné vedomosti v plnom rozsahu stupňa CMAS P* doplnené o hlbšie vedomosti:

 • z potápačskej fyziky, anatómie a fyziológie,
 • o zásadách bezpečného potápania, voľbe vhodného miesta k potápaniu, o princípoch plánovania ponorov,
 • o správnom používaní dekompresných tabuliek,
 • o výpočtoch súvisiacich so spotrebou vzduchu,
 • o príčinách, prejavoch a účinkoch chorôb a úrazov spojených s potápaním,
 • o používanej potápačskej technike a o princípoch ich konštrukcie,
 • o zásadách záchrany topiacich sa a spôsoby resuscitácie,
 • o zásadách poskytovania kyslíka v rámci prvej pomoci.

Zručnosti:
Okrem schopností vyžadovaných pre kvalifikačný stupeň P* musí byť uchádzač schopný:

 • správne používať potápačský výstroj za rôznych podmienok,
 • vyriešiť vzniknutú krízovú situáciu a zachrániť seba i partnera,
 • používať dekompresné tabuľky a potápačský počítač pri jednoduchých i opakovaných ponoroch,
 • urobiť stupňovitú dekompresiu,
 • používať dekompresnú bójku,
 • používať kompas k orientácii pod vodou.

Povinné disciplíny:
Okrem požadovaných vedomostí musí uchádzač preukázať schopnosť správne vykonať nasledujúce disciplíny:

 • Skok do vody s maskou a dýchacou trubicou v ruke, ich nasadenie a vyliatie masky pod vodou.
 • Preplávať vzdialenosť 800 m so základným výstrojom na hladine s následným ponorením do hĺbky 3 – 5 m a preplávaním vzdialenosti 10 m v tejto hĺbke.
 • Preplávať vzdialenosť 500 m na hladine v kompletnom výstroji pri dýchaní pomocou dýchacej trubice a ďalších 100 m na hladine v polohe na znak bez použitia dýchacej trubice, alebo pľúcnej automatiky.
 • Odloženie, nasadenie a vyliatie masky v strednej hĺbke, vytiahnutie a rozdýchanie pľúcnej automatiky v strednej hĺbke, dýchanie z pľúcnej automatiky bez masky v strednej hĺbke po dobu 1 min.
 • Uchopenie stratenej pľúcnej automatiky v strednej hĺbke, prechod na dýchanie zo záložného druhého stupňa automatiky.
 • Po výdychu a signáli o nedostatku vzduchu v strednej hĺbke preplávať 2 – 5 m k partnerovi a za spoločného dýchania z jedného prístroja, alebo z alternatívneho zdroja vzduchu predviesť riadený výstup a zastavenie na simulovanej dekompresnej zastávke.
 • Vynesenie partnera zo strednej hĺbky pomocou kompenzátoru vztlaku a jeho transport po hladine na vzdialenosť 25 m.
 • Predviesť použitie dekompresnej bóje vo voľnej vode.
 • Viazanie uzlov, predviesť použitie karabín.
 • Oživovanie (KPR).
 • Použitie dekompresných tabuliek pre jednoduché i opakované ponory a vysokohorské potápanie.
 • Určiť azimut daného cieľa vo vzdialenosti 30 m, v kompletnom výstroji sa ponoriť a pod vodou bez vynorenia plávať k tomuto cieľu.

Povinné disciplíny pod vodou / s výnimkou bodu 12.) musí uchádzač absolvovať v doprovode inštruktora s kvalifikáciou najmenej CMAS I**.

Do udelenia kvalifikácie CMAS P** musí uchádzač uskutočniť najmenej 20 ponorov vo voľnej vode za rôznych podmienok, z toho najmenej 10 do stredných hĺbok. Vedomosti uchádzača sa dajú preveriť v priebehu výcviku, alebo pri záverečných skúškach písomne alebo ústne. Výcvik vedie, hodnotí a kvalifikačný stupeň Potápač CMAS P** udeľuje inštruktor s kvalifikáciou najmenej CMAS I**.
Ďakujeme za podporu!
World Underwater Federation - Quality in diving